MODA I URODA
Zen w designie

Zen w designie

Praw­do­po­dob­nie w naj­bliż­szym cza­sie będziesz mieć oka­zję do tego, by nieco głę­biej poznać taj­niki stylu zen, bo moda na japoń­ski design wła­śnie powraca. Ale jeżeli nie chcesz nabrać się na powierz­chowny tylko pseu­do­ja­poń­ski sznyt i koniecz­nie chcesz wie­dzieć, czym różni się styl zen od feng shui, musisz zapo­znać się z pod­sta­wami japoń­skiego designu.

Po pierw­sze – zen to nie kie­ru­nek w sztuce, lecz filo­zo­fia. I to nie­ła­twa w zro­zu­mie­niu, oparta na para­dok­sach, mocno zako­rze­niona w bud­dy­zmie. Nato­miast styl zen to taki spo­sób orga­ni­zo­wa­nia prze­strzeni, który z tej reflek­sji filo­zo­ficznej wynika: asce­tyczny, dążący do mak­sy­mal­nej pro­stoty, zako­rze­niony w natu­rze, mini­ma­li­styczny. To, do czego sztuka euro­pej­ska i wzor­nic­two zachod­nie doszły poprzez odrzu­ca­nie kolej­nych ele­men­tów, w kul­tu­rze Dale­kiego Wschodu zostało osią­gnięte za sprawą medy­ta­cji reli­gij­nej i filo­zo­fii. I dla­tego ogrody w Kioto mogą być jed­no­cze­śnie zarówno ide­ałem piękna, jak i wyra­zem stanu ducha osoby upra­wia­ją­cej zen. A miesz­ka­nia Japoń­czy­ków ten wła­śnie stan ciała i umy­słu oddają – spo­kojny i har­mo­nijny, a jed­no­cze­śnie prze­bu­dzony i pełen asymetrii.

Prostota

Zachod­nie wzor­nic­two oscy­luje mię­dzy skraj­nymi prze­ci­wień­stwami – roz­bu­cha­nym bogac­twem baro­ko­wym i asce­tycz­nym mini­ma­li­zmem. Japoń­czycy zde­cy­do­wa­nie sta­wiają na to dru­gie. Pro­stota i funk­cjo­nal­ność to naj­lep­sza wykład­nia stylu zen, a kolejne ele­menty tej este­tyki są tylko natu­ralną kon­se­kwen­cją dąże­nia do tego, co naj­bar­dziej pod­sta­wowe. Japoń­czycy nie lubią prze­ra­fi­no­wa­nia ani zbęd­nych ozdob­ni­ków. Pamię­tajmy o tym, zanim prze­sa­dzimy ze zbyt wymyśl­nymi meblami oraz ozdo­bami nawią­zu­ją­cymi do Kraju Kwit­ną­cej Wiśni – nie o to cho­dzi w stylu zen.

Zen to nie feng shui

Pamię­tajmy rów­nież, aby nie mie­szać tra­dy­cji japoń­skiej z chiń­ską – zen i feng shui to zupeł­nie odmienne od sie­bie style, a u ich pod­łoża leżą zupeł­nie inne zało­że­nia. Co prawda obie kon­wen­cje łączy zami­ło­wa­nie do pro­stoty oraz funk­cjo­nal­no­ści, jed­nak w feng shui cho­dzi przede wszyst­kim o odblo­ko­wa­nie ciągu komu­ni­ka­cyj­nego (cen­tral­nych miejsc pomiesz­czeń i kory­ta­rzy), nato­miast w stylu zen odkryte zostają ściany, meble z kolei prze­su­wane są na środek. Jeżeli już doko­nu­jemy wyboru, róbmy to konsekwentnie.

Kolo­ry­styka zen

Jakie kolory naj­le­piej pasują do stylu zapo­ży­czo­nego z Kraju Kwit­ną­cej Wiśni? Przede wszyst­kim nie te jaskrawe – sta­wiajmy na pastele, zwłasz­cza na odcie­nie beżu i brązu. Wśród zde­cy­do­wa­nych, sil­nych kolo­rów domi­nuje czer­wień i fio­let. Japoń­ski mini­ma­lizm opiera się rów­nież na har­mo­nij­nych połą­cze­niach czerni i bieli. I znów nie zapo­mi­najmy o naj­waż­niej­szej zasa­dzie – oszczęd­ność i pro­stota są lep­sze od nadmiaru.

Zen – esen­cja natury

Jeżeli przy­go­to­wa­nia do urzą­dze­nia miesz­ka­nia w stylu japoń­skim zaczy­nasz od zaku­pów, musisz koniecz­nie pamię­tać, aby z nimi nie prze­sa­dzić. Japoń­czycy nie cenią sobie zby­tecz­nych ozdób – naj­czę­ściej wystar­czy im świeżo ścięta ukwie­cona gałąź lub ele­gancki zestaw do sushi. Przy wybo­rze mebli i zasłon kie­ruj się tym, by kupo­wać pro­dukty wyko­nane z natu­ral­nych mate­ria­łów – drewna, bam­busa, papieru ryżo­wego. Dobrze wyważ pro­por­cje pomię­dzy ume­blo­wa­niem salonu i pustą prze­strze­nią, a następ­nie ciesz się wysma­ko­wa­nym, ale funk­cjo­nal­nie i prak­tycz­nie urzą­dzo­nym mieszkaniem.

LoungeMagazyn_01-600x303


Podobne artykuły

Włóż kapelusz, czyli męskie nakrycia głowy

Włóż kapelusz, czyli męskie nakrycia głowy

Czy wiesz, że te artykuły gospodarstwa domowego mają określony termin ważności?

Czy wiesz, że te artykuły gospodarstwa domowego mają określony termin ważności?

Najbardziej odjazdowe WC na świecie!

Najbardziej odjazdowe WC na świecie!

CFDA Fashion Awards 2017: Polki wyróżniały się stylem i urodą

CFDA Fashion Awards 2017: Polki wyróżniały się stylem i urodą

Tak wygląda Fashion Week w najniebezpieczniejszym państwie świata. Podoba Wam się?

Tak wygląda Fashion Week w najniebezpieczniejszym państwie świata. Podoba Wam się?

Piękno w rozmiarze plus size

Piękno w rozmiarze plus size

Ma 3 latka, własną stylistkę, fryzjerkę i manikiurzystkę – poznaj córkę Kim Kardashian

Ma 3 latka, własną stylistkę, fryzjerkę i manikiurzystkę – poznaj córkę Kim Kardashian

Najpiękniejsze górskie domki świata

Najpiękniejsze górskie domki świata

Muzułmanka nie pokaże ciała w konkursie Miss Universe

Muzułmanka nie pokaże ciała w konkursie Miss Universe

Sztuka wymalowana na twarzy

Sztuka wymalowana na twarzy


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK